วิธีปิด Firewall สำหรับ CentOS6-7

วิธีการปิด Firewall ใน CentOS 7

systemctl stop firewalld

systemctl disable firewalld

systemctl mask –now firewalld

ตรวจสอบว่า Firewall ถูกปิดไปหรือยัง

systemctl status firewalld